INFORMACJE DLA FIRM:

Z tytułu uczestnictwa w projekcie w charakterze opiekuna stażystów po stronie przedsiębiorstwa, opiekunowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 1000 zł miesięcznie (umowa zlecenie, koszt brutto z narzutami). Umowa obejmuje opiekę nad dwoma stażystami objętymi projektem w wymiarze 80 godzin miesięcznie z zastrzeżeniem zgodnym z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 2 kwietnia 2014 r., Rozdział IV, Podrozdział 4.5, punkt 7), litera b).  Wydatki związane z zaangażowaniem osoby wykonującej zadania w projekcie lub projektach są kwalifikowalne, o ile łączne zaangażowanie zawodowe tej osoby w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Beneficjenta i innych podmiotów, nie przekracza 240 godzin miesięcznie.